ارور کد خطا

ارور کد خطا
تعمیر نصب قطعات سرویس فروش
رفع ارور دستگاه

ارور کولر گازی ایستاده  کی جی KG AC Floor Stand
F1=خطای محافظ فازها
F2=خطای محافظ فاز ها
F3=خطای محافظ ولتاژ زیاد
F4=خطای محافظ ولتاژ کم
F5=خطای گرمای زیاد
F6=خطای اورلد
F7=خطای سنسور یونیت بیرونی
F8=خطای محافظ ضد یخزدگی
F9=خطای یخزدایی
F10=گرمایش الکتریکی

———————————————————————
ارور کولر گازی اسپلیت Z Wall maunted
F6=FF06=خطای موتور PG
F7=FF07=سنسور دمای یونیت داخلی
F8=FF08=سنسور پایپ یونیت داخلی
F9=FF09=سنسور پایپ یونیت خارجی

ارور کولرگازی کی-جی

emdad-service.com

02188825425

Call Now Buttonسوال بپرسید