ارور کولر گازی وستینگهاوس westinghouse

کد خطا های کولر گازی وستینگهاوسWestinghouse

ارور کولرگازی ولوازم خانگی

ارور کولرگازی ولوازم خانگی

E1= یک بار چشمک =سنسور دمای یونیت داخلی

E2=دو بار چشمک  =سنسور پایپ یونیت داخلی

E6= شش بار چشمک =موتور فن داخلی

F6=خطای موتور  فن داخلی PG

F7=سنسور دمای یونیت داخلی

F8=سنسور پایپ یونیت داخلی

F9=سنسور. پایپ یونیت خارجی

Call Now Buttonسوال بپرسید